FORMULARZ DLA UCZESTNIKA KONFERENCJI
„WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA A LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE
- MODEL, UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY”
W RAMACH PROJEKTU
„NOWY MODEL WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO”

Pobierz dokumenty rejestracyjne lub uzupełnij formularz online

"NOWY MODEL WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ZATRUDNEINIA SOCJALNEGO"
Numer umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18-00
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Dane uczestnika:

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL


Wykształcenie
Brak formalnego wykształcenia
Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej – wykształcenie średnie lub zasadnicze)
Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
Wyższe ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły wyższej – tytuł licencjacki lub magisterski)

Dane kontaktowe

Ulica


Nr domu


Nr lokalu


Miejscowość


Kod pocztowy


Województwo


Powiat


Gmina


Telefon komórkowy


Adres e - mail


Status osoby na rynku pracy
osoba pracująca

Zatrudnienie (nazwa podmiotu)


Wykonywany zawód
nauczyciel kształcenia zawodowego
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
rolnik
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej
instruktor praktyki nauki zawodu
inny

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
nie
tak
odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
nie
tak
odmowa podania informacji

Osoba z niepełnosprawnościami
nie
tak
odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
nie
tak
odmowa podania informacji

Oświadczenia uczestnika szkolenia:

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w konferencji pn. „Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy”, podsumowującej projekt "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego", realizowany przez Sylpo System Sp. z o.o. siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 24, 20-234 Lublin w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie przy ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy "HUMANUS" z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2,5 Skuteczna pomoc społeczna współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L119 z dnia 04.05.2016 r.). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości treść "Obowiązku informacyjnego dot. Zgłoszenia udziału w konferencji w ramach projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego""" Jednocześnie oświadczam, że:
1. Informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
2. jestem pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych i prawdą,
3. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akceptuję


Obowiązek informacyjnyAkceptujęProjekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019