Projekty Unijne

Projekt „OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ SPOŁECZNY”

GRUPA DOCELOWA

300 osób młodych (w tym 180 Kobiet), w tym min. 20% ON, w wieku 15-29l, wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy/rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów RP (zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną, która będzie przebiegać dwuetapowo). Min. 40% (120 osób) to osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

Terminy rekrutacji : 01.03.2019r – 05.2020r.

20 grup szkoleniowych – po 15 osób każda.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

1. Diagnoza UP (6h/UP) – 1 spot. 4h podczas etapu rekrutacji, 2 na zakończenie udziału 100% frekwencji UP.
a. wykonany przez niezależnego psychologa)
2. Mentoring (6h/UP) spotkania indywidulane po 1h, śr. 1 raz/ 1-2 miesiące przez cały okres wsparcia UP z tego jedno spotkanie na etapie rekrutacji i 1 na zakończenie udziału w projekcie)
3. Szkolenia kompetencyjne (96h/gr) ( w tym wolontariat 1 miesiąc) – 12 spotkań grupowych po 8h; śr. 1-2 razy w miesiącu. efekt szkolenia: nabycie kompetencji potwierdzone certyfikatem.

„WYKORZYSTAJ SZANSĘ – OTWÓRZ SIĘ NA ZMIANY”
nr projektu RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do znalezienia zatrudnienia wśród 48 osób fizycznych z niepełnosprawnością (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) powyżej 18 r. ż. (93% UP czyli 43 osoby będzie os. biernymi zawodowo (os. pozostającymi bez zatrudnienia) a co najwyżej 10%UP czyli 5osób będzie os. bezrobotnymi należącymi wyłącznie do grupy osób o ustalonym profilu III w tym:

 • min min.14os.posiadać będzie niskie kwalifikacje.
 • co najmniej 50%UP(min.24UP) będzie osobami korzystającymi z PO PŻ 2014-2020 wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu LOF (Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka. (w okresie od 01.01 do 31.10 2019 r.

PROFILE GRUP

 • Pracownik biurowy
 • Przedstawiciel handlowy

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb uczestników wraz ze stworzeniem ścieżki reintegracji
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Poradnictwo prawne i obywatelskie
4. Trening umiejętności społecznych
5. Szkolenie zawodowe z modułem uzupełniającym
6. Pośrednictwo pracy
7. Staż zawodowy„WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0169/17

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno–zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 96, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 r.ż. zamieszkujące w województwie lubelskim, w okresie od 1.10.2018 r. do 31.08..2019 r. poprzez organizację wsparcia.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału UP poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji / IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Warsztaty kompetencji społecznych
4. Jobcoaching,
5. Szkolenia zawodowe
6. Szkolenia ICT
7. 3 – miesięczny staż

„LUBELSKA STREFA AKTYWIZACJI”  nr projektu RPLU.11.01.00-06-0163/17

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 96 osób, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 20% osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi), w szczególności osoby bezrobotne dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 IV 2004r. został określony III profil pomocy (max. 20% grupy docelowej w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osoby pozostające bez zatrudnienia (min. 80% osoby bierne zawodowo), 100% osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, 60% kobiet, 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz 30% osób z niskimi kwalifikacjami.

 

Formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb w celu stworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji 
2. Warsztaty kompetencji społecznych i gospodarowania budżetem 
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 
4. Pośrednictwo pracy
5. Szkolenia zawodowe 
6. Szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (A) z certyfikatem ECCC 
7. Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 96 UP.

„RE: INTEGRACJA”
numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0110/17

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 48 osób wykluczonych, osób dotkniętych ubóstwem, pozostających bez pracy  (bezrobotnych, biernych zawodowo, z III profilem), oddalonych na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. 

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi miasta Lubartów oraz Lublin (w porozumieniu Kodeksu Cywilnego). Okres realizacji projektu: 01.07.2018-28.02.2019

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnozę potrzeb wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4h
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne - 16h
 • Kompleksowy coaching kompetencji i umiejętności społecznych - 8h
 • Jobcoaching - 8h
 • Certyfikowane  szkolenia zawodowe dostosowane do  potrzeb Uczestnika/czki - 96h
 • Pośrednictwo pracy - 12h
 • PŁATNY STAŻ ZAWODOWY - 3 miesiące

Projekty unijne


Przygotowanie
Pisanie
Realizacja

Copyright © Verto 2019